Overzicht van achtergrond­documenten

Proef voor een Brede Groene Dijk, Dollarddijk, juni 2022

Colofon Deltaprogramma 2023

Het Deltaprogramma 2023 is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Dit is de online versie van het Deltaprogramma 2023 dat op Prinsjesdag 2022 aan de Staten-Generaal is aangeboden.

Uitvoering

Staf deltacommissaris

Concept, ontwerp, productie

Delta3, Den Haag

Coördinatie en begeleiding

Delta3, Den Haag

Tekstredactie

Helder en Duidelijk, Utrecht

Fotografie

  • Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg, Dalem (ZH), juli 2022: Tineke Dijkstra
  • Klimaatadaptieve woonwijk Westergouwe, Gouda, april 2022: Jos van Alphen
  • Hoogwater tijdens storm Corrie, Vlaardingen, januari 2022: Tineke Dijkstra
  • Starthandeling dijkversterking Heel-Beesel, Heel, maart 2022: Ger Peeters
  • Bouw nieuwe brug voor vergroting zoetwateraanvoer KWA+, Bodegraven, maart 2022: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
  • Waterbergingsysteem Grotestraat, Nijverdal, april 2022: Thomas Klomp
  • Lage waterstanden in rivier de Rijn, Spijk, juni 2022: Tineke Dijkstra
  • ‘Krattenveld’ tegen wateroverlast en verdroging, Nijverdal, april 2022: Thomas Klomp
  • Proef voor een Brede Groene Dijk, Dollarddijk, juni 2022: Edwin van Vliet, Ecoshape voor Waterschap Hunze en Aa's

Figuren en kaarten

Figuren 1, 2, 7, 10, 11 en 12 Schwandt Infomation Design
Figuur 5 Helder en Duidelijk
Figuur 6 Deltares
Figuur 13 Joost Fluitsma
Figuren 3, 4, 8, 9, 14, 15, 16 en 17 Delta3
Projectenkaart Maas DEFACTO

Deltaprogramma

Nederland is een laaggelegen land met veel water. Het nationaal Deltaprogramma beschermt Nederland tegen overstromingen, zorgt voor voldoende zoetwater en draagt bij aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Op de website van het nationaal Deltaprogramma staat meer informatie over het werk aan onze delta.

Het nationaal Deltaprogramma is een samenwerkingsverband tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Ook kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven denken actief mee.

www.deltaprogramma.nl

Dit is een uitgave van

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

September 2022